Frankston Zero Logo

Logo design for Frankston Zero – an initiative to combat homelessness in Frankston.